Smith, Rev. James R

103 Lake St
Lakeside, IA 50588-7794

smith-james